Sou a:inici > gramàtica > l'adjectiu

cercador

Col·locació de l'adjectiu

En general, l'adjectiu s'ha de col·locar després del substantiu:

el director actual (no l'actual director)
la primavera passada (no la passada primavera)
en unes declaracions recents (no en unes recents declaracions)

Però es pot col·locar l'adjectiu abans del nom quan aquell fa una funció més avaluativa que descriptiva:

La polèmica urbanització divideix els polítics
Un potent artefacte ha explotat avui al matí

Demostratius

En general, usarem les formes:

aquest, aquesta, aquests, aquestes
aquell, aquella, aquells, aquelles

Les formes aqueix, aqueixa, aqueixos i aqueixes també es poden emprar si són les naturals dels periodistes.

Possessius

Les formes àtones de singular mon, ton, son, ma, ta i sa són les emprades normalment a les Balears acompanyant les paraules pare i mare: mon pare, son pare, ta mare, sa mare, etc. Les formes alternatives el meu pare, la seva mare, etc. també es poden emprar, però són preferents les primeres. Mon pare es pronuncia sempre mun pare. En registres formals s'ha de dir ma mare (i no s'hi admet mu mare).

Les formes tòniques meva, teva, seva, meves, teves i seves són les generals a les Balears, però també es poden emprar meua, teua, seua, meues, teues i seues, si són les habituals del periodista.

Numerals

El numeral dos té la forma femenina dues, d'ús preceptiu. En registres formals direm sempre dues persones i evitarem la forma dos persones, d'ús popular en algunes àrees.

S'admeten igualment les formes desset, devuit, denou (generals a Mallorca i Menorca) i disset, divuit, dinou (generals a les Pitiüses i al Principat).

Els ordinals han de tenir les formes cinquè, sisè, setè, etc., i no s'admeten quint, sext, sèptim, etc.

Indefinits

Es poden usar indistintament les dues sèries següents

qualque algun, alguna
qualcú algú
qualcun, qualcuna algun, alguna
qualque cosa alguna cosa (quelcom, més formal)

Però cal tenir en comte que qualcun i qualcuna sempre són pronoms, mai adjectius. No es pot dir podem consultar qualcun diccionari, sinó que s'ha de dir podem consultar qualque diccionari o podem consultar algun diccionari.

Cap i gens

Cap s'usa amb noms comptables i gens amb incomptables.

Per exemple, usarem gens en els casos següents, en què hi ha un objecte no comptable

Això no té gens d'importància (i no això no té cap importància)
El projecte no té gens d'urgència (i no el projecte no té cap urgència)
La pluja d'ahir no va fer gens de mal (i no la pluja d'ahir no va fer cap mal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACATS