Sou a:inici > lèxic > sinònims

cercador

 

advocat / misser en registres formals només usarem advocat advocada, no misser missera
aixeta / grifó només usarem aixeta
al·lot / boix / noi es poden usar totes aquestes paraules; boix boixa només en cròniques o intervencions des de les Pitiüses
ampolla / botella / bòtil es poden emprar totes aquestes paraules; bòtil és sinònim de ampolla només a Menorca (a Mallorca un bòtil és una cosa diferent d'una botella)
anèc / ànnera / àneda ànec és la forma del català general, que diferencia masculí i femení (ànec ànega) i que en alguns casos és preferible (l'ànec Donald, l'aneguet lleig); ànnera és la forma usada a Mallorca (en principi genèric per a mascles i femelles, tot i que hi ha el masculí annerot); àneda és la forma de Menorca
arena / sorra és recomanable seguir l'ús tradicional mallorquí, que diferencia arena (de gra més fi, com la de les platges) i sorra (material més pedregós)
avi / padrí a les Illes, en general, són sinònims (a Mallorca se sol dir padrí i a Menorca, avi), però si hi ha possibilitat de confusió (atès que padrí es refereix també al padrí de fonts), és recomanable emprar avi àvia
barret / capell es poden emprar les dues formes; a Mallorca es diu més capell (i barret es diu d'una peça per a cobrir el cap sense ventalla)
ca / gos es poden usar les dues paraules, però ca és la paraula generalitzada a les Illes i la preferent
calces / mitges es poden usar les dues paraules, però la d'ús general a les Illes i preferent és calces
calcetins / mitjons es poden usar les dues paraules
capvespre / decapvespre com a substantiu no s'admet decapvespre (cal dir el capvespre i no el decapvespre)
capvespre / horabaixa /tarda en general són paraules sinònimes; a Mallorca tant horabaixa com capvespre designen les hores que van del migdia a l'entrada de fosca, cosa que a Menorca es diu només capvespre; a Eivissa es diu tarda, paraula que en el nostre model no admetem, llevat de casos molt concrets de locutors o periodistes eivissencs
cercar / buscar en el nostre model només s'admet cercar
carrera / correguda / cursa carrera no s'admet; les altres dues paraules són sinònimes, però correguda s'aplica més a les pedestres
cognom / llinatge s'admeten les dues paraules
cridar / telefonar / trucar telefonar i trucar són sinònims, però a les Balears preferim telefonar; cridar no s'admet
doblers / diners / sous diners és la paraula més general i la recomanable en registres més neutres i formals (s'ha d'usar sempre en plural); també es pot dir doblers (Mallorca) i sous (Pitiüses); no s'admet la forma menorquina doblessos
fems / escombraries utilitzarem preferentment fems
forqueta / forquilla són sinònims igualment correctes; a Mallorca és usual forqueta i a Menorca forquilla; a Eivissa es diu molt tenedor, castellanisme que no s'admet
gat / moix són sinònims que s'admeten igualment (a Eivissa només es diu gat, a Mallorca i Menorca es diu més moix però no exclusivament)
got / tassó són sinònims que s'admeten igualment (a Mallorca predomina tassó i a Menorca es diu got)
idò / doncs en registres formals usarem sempre doncs; en registres informals es pot emprar idò
indiot / gall dindi són sinònims que s'admeten igualment (a Menorca es diu gall dindi polla díndia i a Mallorca i Eivissa, indiot indiota, amb una pronunciació endiot que només s'admet col·loquialment)
joguina / jugaroll / jugueta són respectivament les formes usades al Principat, a Eivissa i a les dues illes grans; s'admeten indistintament
llavi / morro en registres formals distingirem llavi (per a les persones) i morro (per als animals); en registres informals es pot dir morro també per a les persones, com és usual a les Illes
matí / de matí / dematí com a substantiu només s'admet matí (han estat reunits tot el matí); de matí és una locució que tant pot significar 'aviat del matí' (s'han aixecat de matí) com 'durant el matí' (l'acord s'ha signat avui de matí); en el segon cas la solució avui al matí, pròpia del català general, té l'avantatge de desfer l'ambigüitat; dematí no s'admet en cap cas
núvol / nigul / nivolat núvol és la forma general i preferent; també s'admet en qualsevol registre nigul (propi de Mallorca) i nivolat (propi de Menorca)
parlar / rallar / xerrar La forma general i sempre recomanable és parlar; rallar és un sinònim menorquí que s'admet de manera restringida; xerrar només significa 'parlar molt, inoportunament o sense substància'; no direm mai X xerra tres idiomes ni els veïns volen xerrar amb la batlessa
servei / servici sense rebutjar servici, donarem preferència a servei, com ja és norma consolidada en els mitjans de comunicació de les Illes
vacances / vacacions usarem normalment vacances
veí / veïnat / vesí en els registres formals usarem veí veïna (els veïns de Palma, l'associació de veïns) i donarem a veïnat el significat de 'conjunt de veïns' (la protesta del veïnat); només col·loquialment es pot dir veïnat d'un veí en particular; s'admet també la forma vesí vesina, pròpia del parlar de Menorca i les Pitiüses
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

DESTACATS